AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Ambalaj Üreticileri

AMBALAJ ÜRETİCİLERİ


 
Ambalaj Üreticisi; Bir ürünü, 28035 sayılı 24.08.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamındaki ambalajları Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri tanımlamaktadır.
 
 
Ambalaj Üreticilerinin Temel Yükümlülükleri
 
 
Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmekle,
Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,
Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkıda bulunmakla,
Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,
Bir önceki yol ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek–4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için ise Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne göndermekle,
5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla,
Ambalajları 14 üncü ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak üretmekle,
Üretilen ambalajlarda işaretlemenin tercih edilmesi halinde ambalajlarını, üretim esnasında 16 ncı maddede belirtilen şekilde işaretlemekle,
 
yükümlüdürler.