AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 

1. Piyasaya Süren (PS) ne demektir? 

Kendi markasıyla ya da ithal ederek bir ürünü ambalajı ile yurt içine süren demektir.

 

2. Piyasaya Süren işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?

- Bir yıl önce piyasaya sürülen ambalaj atıkları için her yıl Mart ayı sonuna kadar Atık Ambalaj Portalında EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu doldurmak

- Geri Kazanım hedefini tutturmak için geri kazanım kapasitesi oluşturmak

- Piyasaya sürülen ambalajların her yıl yönetmelikte belirtilen oranlarda toplatılıp geri dönüşümünü sağlamak

 

3. Geri Kazanım Hedefi nedir?

Piyasaya süren işletmenin o yıl içinde piyasaya sürdüğü ambalajların ger kazanılması gereken miktarını belirleyen orandır. Piyasaya süren bu hedefe ulaştığını belgelemek zorundadır.

Geri kazanım hedefleri; piyasaya sürdüğü miktarın 2017, 2018 ve 2019 yılları için ahşap hariç % 54'üdür. Ahşap için ise bu miktar; 2017 yılı için %9, 2018 yılı için %11, 2019 yılı için %13'üdür.

 

4. Piyasaya Süren İşletmelerin yükümlülüklerini nasıl yerine getirebilmektedir?

Piyasaya süren işletmeler aşağıdaki 2 seçenekten en az birini uygulamak ile yükümlüdür.

A) Ürünlerinin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulamayı tercih etmek
-Depozito/iade sistemine ilişkin planı ambalaj bilgi sistemi üzerinde yer alan format doğrultusunda hazırlayarak, sistem üzerinden sunmak
-Kullanım ömrü dolmuş depozitolu/iadeli ambalajların çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisine gönderilmesini sağlamak
-Depozitolu/iadeli olarak piyasaya sürdükleri ve geri topladıkları ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yıllık bildirimlerini sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunmak

B) Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemini tercih etmek
-Yükümlülüğün yerine getirileceği yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılan anlaşmayı ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermek
-Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği içerisinde olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludurlar.
-Piyasaya sürenler yükümlülüklerini bir veya birden fazla yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile yerine getirebilirler.

 

5. Yetkilendirilmiş Kuruluş Piyasaya Süren yerine hangi çalışmaları yapar?

- Sözleşme yaptığı PS'lerin EK-5 formunu doldurmasını sağlar

- Geri kazanım hedeflerini sağlamak için Belediyeler ve lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ile anlaşır

- Belediye ile Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlamak- onaylatmak

- Belediyeye atık toplamak için poşet, kumbara, iç mekan kutusu vb. temin etmek

- Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek

- Üyeleri olan PS'lerin geri kazanım hedeflerini tutturduğuna dair belgeleme dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

 

6. Her Piyasaya Süren belgelendirme yükümlülüğünü taşır mı?

Belgelendirme yükümlülüğü 3000 kg’ dan 1000 kg’a düşürülmüştür. Tüm piyasaya sürenlerin bildirim yapma yükümlülüğü olmasına rağmen, sadece piyasaya sürdükleri miktar 1000 kg ve altında olan işletmeler, belgelendirme işlemlerinden muaftırlar. 2018 yılı faaliyetlerine istinaden, yapacakları 2019 yılı bildirimleri ile 1000 kg ve üstünde piyasaya ürün süren işletmeler için belgelendirme işlemleri başlayacaktır.

 

7. Piyasaya süren geri kazanım hedefine ulaşacak belgelendirme yapmaması durumunda ne olur?

Depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların geri kazanım hedeflerini sağlayamamaları durumunda, eksik kalan miktar bir sonraki yıl için uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara ilave edilir ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

 

8. Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgelendirme dosyasını nasıl hazırlar?

a. Yetkilendirilmiş Kuruluş Belediye ve Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile üçlü protokol imzalar ve o Belediye sınırları içerisinde ambalaj atık toplanması, ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini belirten Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlar.

b. Plana bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi için Belediyeye poşet, iç mekan kutusu, konteyner temin eder.

c. Belediye sınırları içinde yer alan okul, hastane, kamu kuruluşlarında geri dönüşüm, ambalaj atık yönetimi eğitimleri verir, broşür vb görseller ile bu eğitimleri destekler

d. Lisanslı TAT ile ikili anlaşma yapar, TAT'ın toplayıp, ayrıştırıp, lisanslı ger dönüşüm tesisine gönderdiği atıklara ait belgelerin yönetmeliğe uygunluğunu denetler ve bu belgeler için Toplama Ayırma Tesisine anlaşılan fiyat üzerinden ödeme yapar.

e. Tüm bu çalışmaları belgeler ve TAT'ın geri dönüşüm tesisine gönderdiği atıklara ait belgeleri kullanarak Belgeleme Dosyasını hazırlar ve elektronik portal üzerinden Bakanlığa sunar.

 

9. Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Piyasaya Süren arasındaki sözleşme nasıl olur?

Yetkilendirilmiş Kuruluş Piyasaya süren işletmeye, geri kazanması gereken ambalaj miktarı üzerinden belgelendirme hizmet teklifi sunar. Hizmet teklifi her bir ambalaj cinsi için ayrı ayrı fiyatlandırılmaktadır.